Leveringsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN NulvijfReclame- en Promotiebedrijf VOF,
statutair GEVESTIGD TE Drachten.
EN feitelijk KANTOORHOUDENDE TE (9201 KK) Drachten (Gedeponeerd onder
nummer 58895795 van de Kamer van Koophandel te Leeuwarden)

Artikel 1: Definities.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
. Afnemer: degene die bij Leverancier Producten bestelt en/of met wie Leverancier in bespreking of
onderhandeling is over het sluiten van een Overeenkomst;
. Gebrek: Iedere afwijking van de Producten van de Specificatie en ieder anderszins niet naar behoren
functioneren van de Producten;
. Leveringstermijn: de in de Offerte bepaalde termijn waarbinnen de Producten moeten worden geleverd;
. Leverancier: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, Nulvijf Reclame- en Promotiebedrijf, die met
Afnemer in een (pre-)contractuele verhouding staat;
. Order: Iedere opdracht van Afnemer aan Leverancier tot levering van Producten, in welke vorm dan ook;
. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Leverancier en Afnemer tot stand komt, elke wijziging of
aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingenter voorbereiding en/of ter uitvoering van die overeenkomst;
. Producten: Alle ter uitvoering van een Order c.q.Overeenkomst door of voor rekening van Leverancier
geproduceerde en/of geleverde zaken alsmede – al dan niet daarbij behorende – door Leverancier te leveren
diensten, waaronder adviezen en creatieve uitingen;
. Specificatie: De omschrijving van door Afnemer bestelde Producten welke wordt vermeld of naar welke wordt
verwezen in de Order of de Overeenkomst.

Artikel 2: Toepasselijkheid.

Lid 1: Tenzij schriftelijk anders is overeengekomenzijn op alle aanbiedingen en offertes van Leverancier en op
iedere Overeenkomst tussen Leverancier en Afnemer deze algemene voorwaarden van toepassing.
Lid 2: De toepasselijkheid van eventuele door Afnemer gehanteerde algemene (inkoop) voorwaarden wordt door
Leverancier uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij de toepasselijkheid daarvan door Leverancier uitdrukkelijk
en schriftelijk is aanvaard.

Artikel 3: Aanbiedingen.

Lid 1: Alle aanbiedingen in welke vorm ook zijn voor leverancier vrijblijvend en dienen als één geheelte
worden opgevat. Indien een aanbieding een termijn voor aanvaarding bevat, houdt dit uitsluitend in datde
aanbieding na deze termijn in ieder geval is komen te vervallen.
Lid 2: Alle bij de aanbieding verstrekte afbeeldingen, catalogi, tekeningen en verdere gegevens, zoalsmaten,
gewichten en hoeveelheden, zijn zo nauwkeurig mogelijk. Deze opgaven zijn slechts bindend voor zover zulks
uitdrukkelijk wordt bevestigd.
Lid 3: Alle offertes en aanbiedingen zijn gebaseerdop uitvoering van de Overeenkomst onder normale
omstandigheden en gedurende normale werktijden.
Lid 4: Overeenkomsten komen eerst tot stand, indienen voor zover zij door Leverancier schriftelijk zijn bevestigd
dan wel nadat door Leverancier een begin met de uitvoering is gemaakt.
Lid 5: Indien door omstandigheden, waaronder de aard, de omvang of de spoedeisendheid van de Order, geen
orderbevestiging is verzonden, wordt de factuur beschouwd als orderbevestiging.
Lid 6: Elke Overeenkomst wordt door Leverancier aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat
Afnemer – uitsluitend ter beoordeling van Leverancier – voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke
nakoming daarvan.

Artikel 4: Prijzen.

Lid 1: De bij de aanbieding opgegeven prijs of prijzen zijn in Euro’s, exclusief BTW en/ of andere heffingen.
Lid 2: De bij de aanbieding opgegeven prijs of prijzen zijn, tenzij anders overeengekomen, gebaseerd op de ten
tijde van deze aanbieding voor Leverancier geldendeprijsbepalende factoren, zoals arbeidslonen, kostprijzen
van grondstoffen of materialen en valutakoersen. Prijsstijgingen als gevolg van een wijziging van een van
deze prijsbepalende factoren na de aanbieding mogendoor Leverancier aan Afnemer worden doorberekend, ook
in het geval de Overeenkomst reeds tot stand is gekomen.

Artikel 5: Levering van bewerkte Producten.

Lid 1: Ingeval Leverancier opdracht krijgt tot levering van speciaal ten behoeve van Afnemer bewerkte (c.q.
samengestelde) Producten is Afnemer verplicht tot aanlevering van voor het proces van bewerking geschikt
materiaal in voldoende hoeveelheden. Zolang Afnemerniet aan deze verplichting heeft voldaan, is Leverancier
gerechtigd haar verplichtingen ingevolge de Overeenkomst op te schorten.

Artikel 6: Advies werkzaamheden en productontwikkeling.

Lid 1: Leverancier kan desgevraagd adviserend op tetreden. Leverancier is gerechtigd dit separaat aanAfnemer
in rekening te brengen, ongeacht of het advies betrekking heeft op door of voor rekening van Leverancier
ingevolge de Overeenkomst geproduceerde en/of geleverde producten.
Lid 2: In geval Leverancier wordt ingeschakeld betreffende productontwikkeling, adviezen voor toe te passen
promotionele Producten, adviezen met betrekking totcreatieve concepten of offertes voor uitgebreide projecten
met al of niet bewerkte producten, geldt het bepaalde in lid 1 van dit artikel onverkort.

Artikel 7: Inschakeling van derden.

Leverancier is gerechtigd bij de uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen. Zij is tevens
gerechtigd rechten en verpli
chtingen welke voortvloeien uit de Overeenkomst aanderden over te dragen.

Artikel 8: Leveringen en Leveringstermijnen.

Overmacht.
Lid 1: Leveringstermijnen worden bij benadering vastgesteld en zijn nimmer te beschouwen als fatale
termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Leveringstermijnen gaan pas in, zodra de Overeenkomst
tot stand is gekomen in overeenstemming met artikel3, alle voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde
gegevens zijn verstrekt én betaling door Afnemer van de koopprijs c.q. de overeengekomen termijn(en) heeft
plaatsgevonden of de door Leverancier verlangde zekerheid is verstrekt.
Lid 2: Indien de levering geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd door overmacht, is Leverancier gerechtigd de
levering op te schorten, alsook – in het geval de situatie die overmacht oplevert langer dan drie maanden duurt of
zodra zeker is dat die langer dan drie maanden zal duren – de Overeenkomst voor zover niet uitgevoerd,geheel
dan wel gedeeltelijk te ontbinden en betaling te vorderen ter zake van de wel uitgevoerde gedeelten, een en
ander zonder gehoudenheid enige schadevergoeding aan Afnemer te betalen.
Lid 3: Van overmacht is onder meer, doch niet uitsluitend, sprake in het geval van brand, overstroming,
werkstaking, epidemieën, (burger)oorlog, terrorisme, overheidsmaatregelen, niet (tijdig) beschikbaar zijn van
vergunningen, handelsembargo’s, arbeidsonlusten, elektriciteitsuitval, bedrijfsstoringen, tekortkomingof
onrechtmatige gedragingen van toeleverancier(s) en onderaannemers van Leverancier of andere derden, met
inbegrip van eventuele gebreken in het door hen aanleverancier geleverde, en het niet (tijdig) of onvoldoende
beschikbaar zijn van materialen, transport, brandstoffen, energie en arbeidskracht.
Lid 4: Levering vindt plaats af-fabriek, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De overgang van het risico
van de Producten vindt plaats op het moment van levering, zoals deze op grond van deze algemene
voorwaarden dient te geschieden. Het transport vindt plaats voor risico van Afnemer, ook indien de vervoerder
uitdrukkelijk heeft bepaald dat alle transportdocumenten dienen te vermelden dat alle schade ten gevolge van het
transport voor rekening en risico van de verzender komt.
Lid 5: In het geval Leverancier voor het transport zorgdraagt, dient Afnemer of door hem aangewezen derde
eventuele transportschade direct na ontvangst, dochmaximaal binnen 12 uur na ontvangst van de Producten
aan de vervoerder c.q. expediteur te melden en een afschrift daarvan te zenden naar Leverancier.
Lid 6: Producten die na het verstrijken van de Leveringstermijn door Afnemer of door hem aangewezen
derde niet zijn afgenomen, worden door Leverancier voor rekening en risico van Afnemer opgeslagen. Bijniet
tijdige afname is Leverancier gerechtigd na een periode van 14 dagen na het verstrijken van de Leveringstermijn
de Overeenkomst te ontbinden onverminderd het rechtvan Leverancier op schadevergoeding en onverminderd
het recht van Leverancier om tot verkoop van de Producten aan derden over te gaan.
Lid 7: Indien de Producten qua kleur, samenstelling, gewicht, uiterlijkheden e.d. slechts in ondergeschikte mate
afwijken van eerder verstrekte modellen, monsters of voorbeelden dan wel anderszins van hetgeen is
overeengekomen, worden de betreffende Producten geacht te voldoen aan de Overeenkomst. Leverancier
wordt in ieder geval geacht aan haar leveringsverplichtingen te hebben voldaan, indien het gewicht of het aantal
van de geleverde Producten niet meer dan 5% afwijktvan hetgeen is overeengekomen.
Lid 8: Het in gedeelten zenden van Producten door Leverancier is toegestaan, waarbij iedere zending
afzonderlijk gefactureerd mag worden.

Artikel 9: Reclames.

Lid 1: Afnemer is verplicht om Producten direct na levering te (doen) controleren op eventuele Gebreken.
Lid 2: Reclames met betrekking tot Gebreken in de geleverde Producten dienen schriftelijk en zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk binnen acht dagen na levering van de betreffende Producten, dan wel binnen acht dagen
na de ontdekking van het Gebrek, althans binnen acht dagen nadat het Gebrek redelijkerwijs had behorente
worden ontdekt, aan Leverancier kenbaar te worden gemaakt. Bij overschrijding van deze termijn wordt Afnemer
geacht akkoord te zijn met (de kwaliteit van) de geleverde producten en afstand te hebben gedaan van alle
rechten en bevoegdheden welke hem op grond van de wet en/of de Overeenkomst en deze algemene
voorwaarden ten dienste staan.
Lid 3: Een reclame als bedoeld in het voorgaande artikellid schort de betalingsverplichtingen van Afnemer niet op.
Lid 4: In het geval de reclame van Afnemer naar hetoordeel van Leverancier terecht is, is Leverancierte harer
keuze slechts gehouden tot aflevering van het ontbrekende, herstel of vervanging van de afgeleverde
Producten of (gedeeltelijke) restitutie van de koopprijs.
Lid 5: Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen, zoals afwijkingen als bedoeld in artikel8 lid 7
van deze algemene voorwaarden, kunnen nimmer grond voor reclames opleveren. Grond voor reclame is slechts
de afwijking van de door de Afnemer goedgekeurde Specificatie.

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud.

Lid 1: Alle aan Afnemer afgeleverde Producten blijven eigendom van Leverancier, doch zijn vanaf het moment
van aflevering voor rekening en risico van Afnemer,totdat alle krachtens de Overeenkomst verschuldigde
bedragen alsmede de vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming door Afnemer van deze of andere
overeenkomst(en), waaronder begrepen rente en kosten van invordering, door Afnemer volledig zijn voldaan.
Lid 2: Zolang de eigendom van de geleverde Producten niet op Afnemer is overgegaan, is het Afnemer niet
toegestaan de Producten te verwerken, buiten zijn feitelijke macht te brengen, te vervreemden, te verpanden of
anderszins te bezwaren, zal hij voorts alle dienstige maatregelen nemen om deze Producten af te scheiden en
maatregelen nemen om deze Producten af te scheiden en afgescheiden te houden van de overige bij Afnemer
aanwezige zaken en al het benodigde in het werk (doen) stellen om vermenging, natrekking of zaakvorming te
voorkomen.
Lid 3: Afnemer verbindt zich vorderingen die hij tegen zijn afnemers verkrijgt niet aan derden te cederen of te
verpanden en verbindt zich voorts bedoelde vorderingen, zodra Leverancier de wens daartoe te kennen geeft,
aan haar te verpanden op de wijze, aangegeven in art. 3: 239 BW tot meerdere zekerheid van haar vorderingen
uit welke hoofde dan ook tegen Afnemer.
Lid 4: Afnemer is gehouden derden die zich op de door Leverancier geleverde Producten willen verhalen
schriftelijk te wijzen op het daarop rustende eigendomsrecht van Leverancier. Afnemer dient Leverancier hiervan
schriftelijk onverwijld op de hoogte te stellen.
Lid 5: Indien Afnemer tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen of, indien Leverancier goedegrond heeft
te vrezen dat Afnemer in zijn verplichtingen tekortzal schieten, kan Leverancier het door haar gemaakte
eigendomsvoorbehoud inroepen, in welk geval Afnemerverplicht is desgevraagd onmiddellijk en kosteloosde
geleverde Producten in de feitelijke macht van Leverancier te brengen. Leverancier is voorts gerechtigd deze
Producten zelf voor rekening van Afnemer terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden. Afnemer
verleent Leverancier reeds nu voor alsdan onherroepelijk machtiging om daartoe de bij of voor Afnemer in gebruik
zijnde ruimten te (doen) betreden. Na terugneming zal Afnemer worden gecrediteerd voor de marktwaarde,welke
in geen geval hoger zal zijn dan de oorspronkelijkekoopsom, verminderd met de kosten van de terugneming
en door Leverancier geleden schade.

Artikel 11: Betaling.

Lid 1: Tenzij schriftelijk anders overeengekomen enonverminderd het in het volgende lid bepaalde dienen
betalingen aan Leverancier te geschieden, in euro’s, hetzij netto contact, hetzij ten kantore van Leverancier door
middel van overmaking naar of storting op een door Leverancier aan te wijzen bank- of girorekening, zulks naar
keuze van Leverancier, steeds binnen 14 dagen na factuurdatum. De Leverancier is gerechtigd elektronisch te
factureren, waarmee de Afnemer zich nu reeds voor alsdan akkoord verklaart.
Lid 2: Schuldvergelijking of andere vormen van verrekening zijn zonder uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst
nimmer toegestaan.
Lid 3: Leverancier is te allen tijde gerechtigd alvorens te leveren, of met de levering voort te gaan,naar haar
oordeel voldoende vooruitbetaling of zekerheid voorhet nakomen van de betalingsverplichtingen van Afnemer te
verlangen, waarbij Leverancier gerechtigd is verdere leveringen op te schorten indien Afnemer aan dit
verlangen niet tegemoet komt, ook in geval een vaste levertijd is overeengekomen, een en ander onverminderd
het recht van Leverancier vergoeding van schade te vorderen wegens te late c.q. niet-uitvoering van de
Overeenkomst.
Lid 4: Indien Afnemer niet binnen de overeengekomentermijn het door haar ingevolge de Overeenkomst
verschuldigde heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft Leverancier zonder dat enige
ingebrekestelling is vereist het recht hem vanaf devervaldatum van de onbetaalde factuur of facturen een
rente in rekening te brengen ten bedrage van 2% boven wettelijke handelsrente met een minimum
rentepercentage van 12 % per jaar over het factuurbedrag, onverminderd alle overige aan Leverancier
toekomende rechten.
Lid 5: Alle door Leverancier ter incasso van het factuurbedrag te maken gerechtelijke en
buitengerechtelijke kosten, steeds met inbegrip vande honoraria van de door Leverancier ingeschakeldederden,
komen voor rekening van Afnemer. Voor debuitengerechtelijke kosten is Afnemer minimaal 10% van de
hoofdsom verschuldigd, met een absoluut minimum van €250,-.
Lid 6: Indien Afnemer terzake van zijn verplichtingen ingevolge de Overeenkomst of deze algemene
voorwaarden in verzuim is geraakt, worden vanaf datmoment alle betalingsverplichtingen van Afnemer aan
Leverancier, ongeacht of reeds is gefactureerd, onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 12: Intellectuele en industriële eigendomsrechten. Geheimhouding.

Lid 1: Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom (waaronder merkrechten, modelrechten en
octrooien) op alle krachtens de Overeenkomst ter beschikking gestelde of ontwikkelde ontwerpen,
tekeningen, modellen, monsters en voorbeelden (hierna: “de Informatie”) berusten uitsluitend bij Leverancier,
tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Lid 2: Afnemer is niet gerechtigd de in het vorige lid genoemde Informatie aan te wenden anders dan ten
behoeve van het in de Overeenkomst voorziene gebruik van de Producten waarop zij betrekking hebben.
Lid 3: Afnemer zal geheimhouding betrachten ten aanzien van alle voor de uitvoering van de Overeenkomst aan
Afnemer ter beschikking gestelde Informatie, Specificaties, alle bedrijfsinformatie en knowhow betreffende en
afkomstig van Leverancier. Afnemer dient desgevraagd de vertrouwelijke informatie alsmede alle kopieënof
andere vermenigvuldigingen daarvan onverwijld over te dragen aan Leverancier.

Artikel 13: Inbreuk op rechten van derden.

Lid 1: Indien door een bevoegde rechter in een rechtsgeding tegen Leverancier onherroepelijk wordt
vastgesteld dat een door Leverancier geleverd Product inbreuk maakt op een recht van intellectuele of industriële
eigendom van een derde, zal Leverancier te harer keuze de betrokken zaak vervangen voor een Product dat
geen inbreuk maakt op het betreffende recht, een gebruiksrecht ter zake trachten te verwerven of Afnemer de
voor dat Product betaalde prijs terugbetalen, verminderd met een redelijke afschrijving.
Lid 2: Ingeval van vervanging of terugbetaling komtLeverancier het recht toe daaraan de voorwaarde van
terug levering van de oorspronkelijk geleverde Producten te verbinden.
Lid 3: Op Leverancier rust met betrekking tot enigeinbreuk op rechten van derden geen andere verplichting
dan de in het eerste lid vermelde vervangings-, verwervings-, of terugbetaling verplichting.
Lid 4: Ingeval een Order wordt uitgevoerd naar ontwerp, tekeningen, receptuur, Specificaties of aanwijzingen,
door of namens Afnemer verstrekt, of daarbij gebruik wordt gemaakt van door of vanwege Afnemer te verstrekken
zaken, kan Afnemer geen aanspraak maken op het hiervoor in dit artikel bepaalde en vrijwaart Afnemer
Leverancier tegen alle aanspraken verbandhoudende met terzake gestelde inbreuken op rechten van intellectuele
of industriële eigendom van derden.

Artikel 14: Aansprakelijkheid.

Lid 1: Leverancier aanvaardt enkel aansprakelijkheid, indien: – de schade direct het gevolg is van opzet of grove
schuld van Leverancier of leidinggevende ondergeschikten van Leverancier;
– de schade het rechtstreeks gevolg is van een aantoonbaar Gebrek in de door Leverancier
geproduceerde en/of geleverde Producten voor zover deze niet de veiligheid bieden die men, alle
omstandigheden in aanmerking genomen, daarvan mag verwachten.
Lid 2: Leverancier aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet deugdelijk plaatsen van het
bedrijfslogo en/of bedrijfsnaam op zaken van Afnemer, andere bewerkingen van zaken van Afnemer en/of
levering van Producten, indien en voor zover het Gebrek het gevolg is van onjuistheid, dan wel onvolkomenheden
in het door Afnemer aan Leverancier verstrekte ontwerp, alsook voor inbreuken die het ontwerp maakt oprechten
van derden.
Lid 3: De totale aansprakelijkheid van Leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming vande
Overeenkomst is in ieder geval beperkt tot vergoeding van de materiële en directe schade tot maximaal het
bedrag van de afzonderlijk voor de betreffende Producten bedongen prijs (excl. BTW).
Lid 4: Voor de hiervoor omschreven schade aanvaardtLeverancier in ieder geval geen aansprakelijkheid voor die
schade ter zake waarvan haar verzekeraar geen uitkering doet (op verzoek zal Leverancier aan Afnemer een
kopie van de betreffende verzekeringsovereenkomst doen toekomen). Voorts zal de totale aansprakelijkheid van
Leverancier nooit het bedrag van het factuur bedragin totaal per gebeurtenis te boven gaan.
Lid 5: Leverancier zal uitsluitend aansprakelijk gehouden kunnen worden voor die (in) directe schade waarvoor zij
in deze Voorwaarden de aansprakelijkheid uitdrukkelijk heeft aanvaard.
Lid 6: Afnemer vrijwaart Leverancier tegen alle aanspraken van derden die stellen schade te hebben
geleden als gevolg van een Gebrek in een zaak die door Afnemer aan een derde is geleverd en die (mede)
bestond uit door Leverancier geleverde zaken, behoudens indien en voor zover Afnemer bewijst dat de schade
uitsluitend en alleen is veroorzaakt door de door Leverancier geleverde Producten.
Lid 7: Ingeval van overmacht als bedoeld in artikel8 lid 3 van deze algemene voorwaarden is Leverancier nimmer
aansprakelijk voor welke schade dan ook.
Lid 8: Voor zover niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen vervallen alle rechtsvorderingen op
grond van de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden door het verloop van één jaar na leveringsdatum.

Artikel 15: Teruggave verhuurde en in bruikleen gegeven zaken.

Lid 1: Indien Leverancier aan Afnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst zaken heeft verhuurd en/ofin
bruikleen heeft gegeven, al dan niet tegen betaling, is Afnemer verplicht deze zaken onmiddellijk na beëindiging
van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te
retourneren. De hiervoor genoemde termijn heeft te gelden als fatale termijn.
Lid 2: Indien Afnemer, om welke reden ook, niet voldoet aan de onder lid 1 genoemde verplichting, heeft
Leverancier het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging en
gederfde huurinkomsten, op Afnemer te verhalen, onverminderd alle overige aan Leverancier toekomende
rechten.

Artikel 16: Ontbinding.

Lid 1: Indien Afnemer één van zijn verplichtingen jegens Leverancier niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt,
surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement geraakt of zijn onderneming beëindigt, in
geval van een juridische fusie dan wel indien een substantieel deel van de zeggenschap bij Afnemer in
andere handen komt zijn alle facturen direct opeisbaar en komt Leverancier het recht toe – zonder dat rechterlijke
tussenkomst en/of een nadere ingebrekestelling is vereist – door middel van een schriftelijke verklaring (alle) met
Afnemer gesloten Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden en heeft Leverancier recht op vergoeding
van alle directe, indirecte en gevolgschade, inclusief gederfde winst, onverminderd andere haar wettelijk
toekomende
rechten.
Lid 2: Indien Leverancier ook na een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning haar verplichtingen niet, niet
tijdig of niet behoorlijk nakomt, kan Afnemer de Overeenkomst voor het gebrekkige gedeelte ontbinden, zonder
echter aanspraak te kunnen maken op vergoeding van ontbindingsschade, waarbij het bepaalde in artikel 10 van
deze algemene voorwaardenter zake van het eigendomsvoorbehoud uitdrukkelijk van kracht blijft.

Artikel 17: Geschillen/toepasselijk recht/ forumkeuze.

Lid 1: Op deze algemene voorwaarden en alle aanbiedingen en Overeenkomsten waarop deze algemene
voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het VN-Verdrag inzake
internationale koopovereenkomsten (veelal aangeduidals het Weens Koopverdrag) is niet van toepassing.
Lid 2: Alle geschillen die tussen Leverancier en Afnemer ontstaan, zullen uitsluitend worden beslecht door de
bevoegde rechter in het arrondissement waarbinnen de vestigingsplaats van Leverancier is gelegen.

Artikel 18: Overige bepalingen.

Lid 1: Deze algemene voorwaarden zijn beschikbaar in de Nederlandse, de Duitse, de Engelse en de Franse taal.
Ingeval van enige onverenigbaarheid tussen de Nederlandstalige, de Duitstalige, de Engelstalige en/of de
Franstalige versie prevaleert de Nederlandstalige versie.
Lid 2: Deze algemene voorwaarden kunnen door Leverancier (althans door Nulvijf Reclame- en Promotiebedrijf)
worden gewijzigd. Wijzigingen treden in werking dertig (30) dagen na de bekendmaking, tenzij bij de
bekendmaking een andere datum wordt aangegeven. Afnemer stemt nu reeds in met de inhoud en
toepasselijkheid van de alsdan gewijzigde algemene voorwaarden vanaf het moment van bij de bekendmaking
aangegeven datum van inwerkingtreding.
Lid 3: Indien een bepaling van de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden nietig of anderszins
onafdwingbaar blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Overeenkomst en de
algemene voorwaarden aan. In dat geval heeft Leverancier het recht om daarvoor in de plaats te stelleneen
bepaling die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige/vernietigde c.q. onafdwingbare bepaling
benadert.