Algemene voorwaarden automotive

Garantie
Op het door Nulvijf uitgevoerde werk zit tot 12 maanden garantie, te rekenen vanaf de dag van aflevering. De garantie betreft het kosteloos herstellen van fouten, gebrekkigheden en/of defecten die direct terug te herleiden zijn naar incorrecte uitvoering van Nulvijf. Zo valt bijvoorbeeld het herstellen na schade rijden niet onder de garantie. Nimmer valt het uitkeren van een geldbedrag onder de garantie. Voertuigen ouder dan 4 jaar vallen niet onder de garantie evenals voertuigen met schade of lakschade. Om aanspraak te maken op de garantie dient het voertuig na volledige realisatie nog minstens 12 uur binnen te staan in een verwarmde ruimte om voldoende hechting van de folie garanderen.

Schade aan auto of lak
Voertuigen met (lak)schade kunnen door ons worden geplakt of gewrapped zonder garantie. Nulvijf is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor eventuele lakschade na verwijdering van de door ons aangebrachte folie.

Aanlevering voertuig
Voertuigen dienen schoongewassen zonder wax en vuilresten bij Nulvijf te worden aangeleverd. In overleg kan het voertuig gereinigd worden door Nulvijf. Extra schoonmaakkosten die door Nulvijf worden gemaakt, indien noodzakelijk geacht voor kwalitatieve en duurzame uitvoering van klus, kunnen worden doorberekend aan de klant. Deze eventuele kosten zullen door Nulvijf van tevoren altijd gecommuniceerd worden naar de klant.

Wanneer van tevoren kosten zijn gemaakt door Nulvijf, door bijvoorbeeld inkoop materialen of voorbereidend werk, en de klant annuleert de afspraak, komt niet opdagen of komt gemaakte afspraken niet na dan heeft Nulvijf het recht de gemaakte kosten in rekening te brengen aan de klant.

Oplevering voertuig
Nulvijf is niet aansprakelijk voor het overschrijden van de afgesproken oplever -tijd en -datum. Wanneer Nulvijf opgave heeft gedaan van datum en tijdstip waarop het voertuig gereed zal staan voor oplevering en de klant niet binnen 2 kalenderdagen na die tijd en datum aan oplevering heeft meegewerkt geldt de zaak als afgedaan, tenzij anders afgesproken. De klant dient zelf het voertuig bij oplevering te controleren op fouten, ontevredenheden en/of schade. Wanneer de klant geen schade aangeeft bij Nulvijf kan deze in een latere fase niet worden verhaald op Nulvijf. Wel blijft Nulvijf tot 12 maanden verantwoordelijk voor fouten of defecten in het door Nulvijf uitgevoerde werk die direct naar gebrekige of incorrecte uitvoering van Nulvijf terug te herleiden zijn. Op verzoek van de klant kan het voertuig worden afgeleverd op een gewenste locatie. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de klant tenzij anders afgesproken. Nulvijf is bij een dergelijke aflevering niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan het voertuig.

Leenauto
Nulvijf beschikt over een leenauto die in overleg kan worden gehuurd of kan worden meegegeven aan de klant. De leenauto dient ten alle tijden schoon en in dezelfde staat te worden teruggebracht bij Nulvijf met evenveel brandstof in de tank als op het moment van meegeven.

Wasinstructies voertuig
Nulvijf raadt het gebruik van een wasstraat met het door ons behandelde voertuig binnen 2 weken na oplevering af. Bij het gebruik van een hoge drukspuit tijdens het wassen raden wij aan deze niet dicht op het voertuig te houden. Matte kleuren mogen niet worden behandeld met polish wax.

Eigenschappen wrapfolie
De duurzaamheid van de folie bedraagt 5 tot 7 jaar. Onze wrapfolies hebben een temperatuurbestendigheid van circa -40°C tot 90°C Celsius. Op de folies zit een garantie vanuit de leverancier die verschilt per merk en/of leverancier.

De folie is weer-, water- en UV-bestendig. Ook biedt de folie een beschermende werking van de lak tegen steenslag.

Folie met matte kleuren mogen nooit met polish wax behandeld worden.

Prijzen, aanbiedingen en overeenkomsten
Alle aanbiedingen en prijsopgaven van Nulvijf zijn vrijblijvend tenzij daarin een termijn voor aanvaarding is gesteld. Alle door Nulvijf gecommuniceerde prijzen zijn exclusief omzetbelasting en eventueel andere belasting tenzij anders staat aangegeven. Een aanbieding of prijsopgave waarvan de klant redelijkerwijs moet begrijpen dat het een verschrijving of vergissing betreft of bevat bindt Nulvijf in geen geval. Bij totstandkoming van een overeenkomst met betrekking op automotive zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.